İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

* İş hukuku, toplu iş hukuku, sosyal güvenlik mevzuatı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamaları konularında yazılı veya sözlü olarak talep edilen danışmanlık hizmetine ilişkin görüşlerin yazılı veya sözlü olarak en kısa zamanda iletilmesi

* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunca gerçekleştirilecek müfettiş ve denetmen incelemesi ile denetimlerde ortaya çıkabilecek yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinde danışmanlık yapılması

* İş hukuku ve sosyal güvenlikle ilgili yasal süreçlerde şirket avukatlarına destek verilmesi, konuya ilişkin görüşlerin bildirilmesi

* Şirketin gerekli görmesi durumunda, çalışma hayatı ile iş  ve sosyal güvenlikle ilgili toplantılarda bizzat bulunarak görüşlerin bildirilmesi

* İşyerinde iş  ve sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin yükümlülükler konusunda işverenin sağlayacağı belgeler üzerinde periyodik olarak denetim yapılarak sonuçların bir raporla şirkete sunulması

* İş ve sosyal güvenlik riskleri konusunda yapılan denetim sonuçlarını ve görülen eksiklikleri raporla yönetime sunulması

* Asgari İşçilik Hesaplamalarını yapmak

* İş Kazalarından Meydana Gelebilecek Sorunların Çözümü Konusunda Danışmanlık

* İşveren ve İşçi Arasında Meydana Gelecek Uyuşmazlıkların Barışçı Yoldan Çözümü

* Toplu İşten Çıkarmalarda Danışmanlık

* Deniz ve Basın İş Kanununa İlişkin Danışmanlık Hizmetleri Sunulması

* Fesih, İhbar, Kıdem, Yıllık İzin gibi Uygulama ve Mevzuata Uygunluk Danışmanlığı

* Yabancı işçi izin müracaatında işverene danışmanlık yapmak

 TİCARET HUKUKU

 • Ticari uyuşmazlıklar
 • Haksız rekabetin önlenmesi
 • Ticari sözleşmelerin düzenlenmesi
 • E-Ticaret siteleri ve Ticari Web Portallarının kurulumu aşamasında hazırlanacak sözleşmelerin düzenlenmesi
 • Finansal kiralama
 • Barter (Takas) davaları

ŞİRKETLER HUKUKU

 • Şirket kuruluşu, şirket organlarının oluşturulması, şirket nevinin değiştirilmesi
 • Şirketin kuruluşundan tasfiye sürecine dek tüm aşamalarda şirketin hukuksal takibi, hissedar haklarının korunması, gerektiğinde hissedarlığın sona erdirilmesi, tasfiye süreci takibi
 • Ortaklık ve hisse devri
 • Şirket birleşmesi veya devralınması

ARABULUCULUK HİZMETLERİ

Aşağıdaki hususlarda gerek müvekkillerimize ait taraf vekilliği gerekse de ihtiyari arabuluculuk hizmeti vermektedir.

 • İşçi-işveren uyuşmazlıkları
 • Telif haklarından kaynaklanan tazminat ve alacak
 • Maddi-manevi tazminat
 • Borç-alacak ilişkisi
 • Sigorta koop.sorumluluğu – zarar tazmini
 • Mal rejimi
 • Nafaka
 • Kira alacağı
 • Zarar tazmini
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlık
 • Hisse devri
 • Sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar
 • Miras taksimi
 • Ortaklığın feshi
 • Tahliye
 • Tapu iptali ve tescil
 • Ön alım hakkının kullanılması
 • Taşınmaz taksimi
 • Kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlık
 • Taşınmaz devri
 • Ticari ortaklıktan ayrılma
 • Yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar
 • Yerine getirme
 • Taşınır devri
 • Tüketici hukukundan kaynaklanan uyuşmazlık
 • Aile hukuku (nişan bozulması)
 • Ecrimisil – meni müdahale 1 telif haklarından kaynaklanan tazminat ve alacak
 • Haksız el atmanın önlenmesi – eski haline getirme
 • Maddi-manevi tazminat
 • Katılma alacağı
 • Taşınır iadesi
 • Tazminat ihtilafının giderilmesi
 • Diğer davalar  (kamu düzenini ilgilendirmeyen ve cebri icraya elverişli konularda)

BİLİŞİM HUKUKU

Bilişim Hukuku alanında;

 • Bilişim Teknolojileri hukuku alanında en güncel gelişmelerin takibi
 • Bilgi Teknolojileri alanlarında spesifik hukuk çözümlerinin sunulması
 • Lisanslama, fikri mülkiyet haklarının korunması, kayıt ve tescil kapsamında işlemlerin takibi
 • Hukuki açıdan sorunsuz iş süreçleri ağırlıklı yürütebilmelerini sağlamak için hukuki risk analizi, sözleşme danışmanlığı ve genel hukuk danışmanlığı  hizmetlerini sunulması ve ağırlıklı olarak bilişim hukuku, marka ve telif hakları, alan adlarından kaynaklanan uyuşmazlıklar, bayii ilişkileri konularında danışmanlık hizmeti sunulması
 • İnternet içerik sağlayıcı ve yer sağlayıcısına yönelik danışmanlık hizmeti verilmesi
 • İnternet üzerinden mal ve hizmet satan şirketlere yönelik olarak hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi ve hukuki alt yapının hazırlanması
 • İnternet yoluyla oluşan ihlallerin takibi ve sonuçlandırılması

E-ticaret ve e-imza konularındaki uygulamalara yönelik hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi