İSTİHDAM TEŞVİKLERİ HİZMETLERİ

İLAVE +6 PUANLIK İNDİRİM İSTİHDAM TEŞVİĞİ

Başlama ve bitiş süresi : 01.01.2013-31.12.2021

51 il ile Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde faaliyet gösteren özel sektör işverenleri için öncelikle prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 5 puanlık indirim, ardından prime esas kazanç alt sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 6 puanlık indirim sağlanmaktadır

TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI

✓ Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresinde verilmiş olması,

✓ Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,

✓ Türkiye genelinde prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmaması, varsa bu borçlar yapılandırılmış, taksitlendirilmiş ve düzenli ödeniyor olması,

✓ Kayıt dışı sigortalı çalıştıran işyeri ya da sahte sigortalı bildiriminde bulunan işyeri olmamalı,

✓ 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlar teşvikten yararlanamaz,

✓ Yapılan işin 2886, 4734 sayılı Kanunlar ve 4734 sayılı Kanunun 3. maddesi kapsamında veya uluslararası anlaşmalara istinaden alım ve yapım işlerinde

İŞVEREN İÇİN NOTLAR

✓ Yararlanma süresinin sonu tüm iller için 31/12/2021 tarihidir.

✓ 2016/Mart ayından itibaren işyerinde ilgili ayda on ve üzerinde sigortalı çalıştırma şartı kaldırılmıştır.

✓ 5 puanlık indirim PEK üzerinden, İlave 6 puanlık indirim ise asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır.

✓ e-Borcu Yoktur aktivasyonu için başvuruda bulunulması.


GENÇ GİRİŞİMCİ TEŞVİKİ

Başlama ve bitiş süresi : 01.06.2018 - ……..

31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında 01/6/2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, 1 yıl süreyle 82 nci madde uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanır.

TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI

✓ 18-29 yaş aralığında olup ilk defa iş yeri açan gerçek kişilerden olması gerekmektedir.

 ✓ Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu teşvikten yararlanabilir.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLARIN İSTİHDAMI HALİNDE UYGULANAN PRİM TEŞVİKİ

Başlama ve bitiş süresi : 01.10.2009- ……..

Kapsama giren sigortalı için, işsizlik ödeneğine hak kazandığı süre boyunca prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta primlerinin %1’i ile uzun vadeli sigorta primleri ve genel sağlık sigortası priminin tamamı, kalan işsizlik ödeneği süresince İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI

İşyeri Yönünden;

 ✓ Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,

✓ Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresinde verilmiş olması,

✓ Sigortalının, işe alındığı tarihten önceki son altı aylık dönemde Kuruma bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,

Sigortalı Yönünden;

✓ 01/10/2009 tarihinde veya sonraki bir tarihte işe alınmış olması,

✓ İşe giriş tarihi itibariyle işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olması,

 ✓ Sigortalının, işsizlik ödeneği almaya hak kazanmadan önce son çalıştığı işyeri haricindeki bir işyerinde işe başlamış olması,

✓ Fiilen çalışması,

NOTLAR

✓ 5 puanlık indirim ile birlikte uygulanmaz,

✓ 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlar teşvikten yararlanamaz,

✓ Yapılan işin, 4734 sayılı Kanun ve 4734 sayılı Kanunun 3. maddesi kapsamında veya uluslararası anlaşmalara istinaden alım ve yapım işlerinden olmaması.


İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ

Başlama ve bitiş süresi : 01.01.2018-31.12.2022

1/1/2018 ila 31/12/2022 tarihleri arasında işe alınan ve kapsama giren sigortalılar için; İmalat veya 2018/11969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerleri için; brüt asgari ücreti geçmemek üzere prime esas kazanç üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerleri için; prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacaktır.

TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI

İşyeri Yönünden;

✓ Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresinde verilmiş olması,

✓ Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmaması,

✓ Yapılandırılmış/taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir şekilde ödenmesine devam edilmesi,

✓ Sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması, kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması,

Sigortalı Yönünden;

✓ 1/1/2018 ila 31/12/2022 tarihleri arasında işe alınmış olması,

✓ Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması,

✓ İşe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Kurumumuza verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde 10 günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4/1- a, b ve c bentleri kapsamında kayıtlı olmaması,

 ✓ Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında Kuruma bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,

 NOTLAR

✓ Destekten yararlanma süresi 12 Ay’dır; Bu süre, işe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Türkiye İş Kurumuna engelli olarak kayıtlı sigortalılar için sigortalının işe giriş tarihinden itibaren 18 Ay’dır. Bu sigortalılar dışında kalanlar 25 yaşından büyük erkekler için 12 ay uygulanmaktadır. Ancak teşvik süresi hiçbir şekilde 2022/Aralık ayını/dönemini geçemez. *1/12/2020 tarihli, 3248 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yararlanma süresi 31/12/2022’ye uzatılmıştır.

✓ 5335/30 uncu maddesinin 2. fıkrası kapsamına giren işyerleri ile 4734 ve 2886 sayılı Kanunlar kapsamında yapılan ihaleli işleri üstlenen işverenler bu teşvikten  yararlanamaz.


İSTİHDAMA DÖNÜŞ PRİM DESTEĞİ

Başlama ve bitiş süresi : 01.12.2020-fesih yasağı süresi

Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilerek veya bildirilmeksizin istihdam edilip iş veya hizmet sözleşmesi 1/1/2019 ila 17/4/2020 tarihlerinde ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında sona erenler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları işyerlerine başvurmaları ve bu işverenler tarafından fiilen çalıştırılmaları halinde, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle sigortalının prim ödeme gün sayısının 44,15 TL ile çarpılması sonucu bulunan tutar kadar işverenlere prim desteği sağlanmaktadır. 12/1/2021 tarihli ve 3423 sayılı CK ile günlük destek tutarı 2021/Ocak ayından itibaren 53,67 TL olarak artırılmıştır.

İşyeri Yönünden;

✓ Özel sektör işverenine ait olması,

✓ 4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında destekten yararlanılan sigortalı sayısının yarısı kadar sigortalının her birinin ayrı ayrı olmak üzere, destek süresinin sona ermesinden itibaren, bu sigortalıların destekten yararlandıkları ortalama süre kadar fiilen çalıştırılması.

Sigortalı Yönünden;

✓ Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilerek veya bildirilmeksizin istihdam edilip 1/1/2019-17/4/2020 tarihleri arasındaki dönemde iş veya hizmet sözleşmesinin 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fikrasının (II) numaralı bendine ve diğer Kanunların ilgili hükümlerine göre ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında sona ermesi veya hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin 1/12/2020 tarihi itibarıyla istihdam edilmeye devam edilmesi,

✓ İş veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği ya da halihazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör işyeri işverenine 1/12/2020 ila 31/12/2020 tarihleri arasında başvuruda bulunulması,

 ✓ 1/12/2020 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınması,

✓ 1/10/2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması,

✓ Sigortalının özel sektör işyeri işverenine başvurduğu tarih itibarıyla sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmamış olması ve yabancı olmaması,

✓Fiilen çalışması.


ARTI İSTİHDAM PRİM DESTEĞİ

Başlama ve bitiş süresi : 01.12.2020-fesih yasağı süresi

Normalleşme döneminde artacak ekonomik aktivitenin istihdamla desteklenmesi amacıyla işverenler tarafından 2019/Ocak ila 2020/Nisan döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısına ek olarak istihdam edilerek fiilen çalıştırılan her bir sigortalı için işverenlere, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek üzere sigortalının prim ödeme gün sayısının 44,15 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar prim desteği sağlanmaktadır. 12/1/2021 tarihli ve 3423 sayılı CK ile günlük destek tutarı 2021/Ocak ayından itibaren 53,67 TL olarak artırılmıştır.

TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI

İşyeri Yönünden;

✓ Özel sektör işverenine ait olması,

✓ 4447 sayılı Kanunun geçici 28 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında destekten yararlanılan sigortalı sayısının yarısı kadar sigortalının her birinin ayrı ayrı olmak üzere, destek süresinin sona ermesinden itibaren, bu sigortalıların destekten yararlandıkları ortalama süre kadar fiilen çalıştırılması,

✓ Sigortalının 2019/Ocak ila 2020/Nisan aylarında/dönemlerinde Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması.

 Sigortalı Yönünden;

 ✓ 1/12/2020 ila 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak sürenin son günü arasında işe alınmış olması,

✓ 1/10/2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması,

✓ İşe giriş tarihi itibarıyla sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmaması,

✓ İşe giriş tarihi itibarıyla yabancı olmaması

✓ Fiilen çalışması.


6486-BÖLGESEL İNDİRİM TEŞVİĞİİyi bir müşavir az vergi ödeten değil kanunlardaki tüm avantajları kullandırandır. Türk vergi sisteminde tanınan haklardan ve kolaylıklardan kimi zaman bilgi eksikliğinden, kimi zaman zamanında müdahale edilemediğinden mükellefler tarafından yararlanılamamaktadır. Ekibimiz de bu kapsamda vergi kanunlarında yer alan avantajları (istisna,muafiyet,indirim ve teşvikler) sizin uygulamalarınız kapsamında detaylı bir şekilde tüm süreçleri kapsayacak şekilde size rapor ederek, vergi yükünüzü minimuma indirmeye çalışmaktadır.

14857 ENGELLİ İSTİHDAM TEŞVİĞİ

Özel sektör işverenlerinin kontenjan dâhilinde veya kontenjan fazlası olarak ya da yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştırmaları durumunda işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir engelli için asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primi işveren paylarının tamamı Hazinece karşılanacaktır.

Sigortalıların “Engelli Teşvik Yönetimi” başlığı ile sisteme kaydı sırasında, TC kimlik numarası girilen sigortalının engel oranının % 40’ın altında olup olmadığı Türkiye İş Kurumu veri tabanından sorgulanır. Bu sorgulamada % 40 ve üzerinde engeli olan sigortalılar için 14857 sayılı Kanun numarası seçilerek işlem yapılabilirken, engel oranı %39 ve altında olan sigortalıların aylık prim ve hizmet belgeleri 14857 sayılı Kanun numarası seçilerek gönderilemeyecektir.